clp rozporządzenie

NOWE KLASY ZAGROŻENIA DO ROZPORZĄDZENIA CLP – czy będą? i jakie?

Rozporządzenie CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008) opiera się na Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska. Rozporządzenie CLP zastępuje starsze dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (67/548/EWG (DSD)) oraz Więcej…

Ładowanie wózków widłowych

WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA STANOWISK ŁADOWANIA AKUMULATORÓW W HALACH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH

Poniżej przybliżyliśmy zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z ładowania i magazynowania baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych wózków jezdniowych. Dowiesz się z poniższego artykułu: jakie zagrożenie występuje podczas ładowania jak i magazynowania baterii, jaka jest różnica między stanowiskiem ładowania baterii akumulatorowych a pomieszczeniem, czy możesz usytuować miejsce ładowania baterii w magazynie lub na Więcej…

Q&A

CO TO JEST KARTA CHARAKTERYSTYKI? Q&A

Do czego służy karta charakterystyki? Karta charakterystyki jest zbiorem informacji o produkcie/substancji/mieszaninie i ma na celu zapewnienie użytkownikom informacji o zagrożeniach, środkach pierwszej pomocy, postępowaniu podczas awarii i pożaru, sposobów bezpiecznego postępowania, magazynowania i postępowania z odpadem, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej poprzez dane szczegółowe jak dane fizykochemiczne, toksykologiczne, ekotoksykologiczne Więcej…

Nowy format karty charakterystyki

W czerwcu rozporządzeniem komisji (UE) 2020/878 zmieniono obecnie obowiązujący format karty charakterystyki. Zmiany dotyczą nie tylko kwestii pojawienia się kodu UFI czyli zmiany w zawartości sekcji 1 karty charakterystyki ale w także w innych sekcjach. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Karty charakterystyki utworzone i/lub zaktualizowane w formie niezgodnej Więcej…

Dofinansowanie ZUS do nawet 500 000 zł brutto na poprawę warunków BHP!

NOWA EDYCJA DOFINANSOWAŃ Z ZUSu W 2019 ROKU. W programie dofinansowania można uzyskać środki finansowe z ZUSu do projektu, który dotyczy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukuje niekorzystne oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Termin składania wniosków mija 16tego sierpnia – warto Więcej…

UFI – część 1

Jakie wprowadzono zmiany? Zarówno UFI jak i nowy format zgłoszenia to nowy obowiązek, który będzie wprowadzony na rynek etapami i dotyczy on tylko tych mieszanin, które stwarzają zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie (czyli nie dotyczy tych, które nie mają zagrożeń w ogóle lub stwarzają zagrożenie Więcej…

Co z REACHem po Brexit?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wiąże ze sobą wiele problemów dla europejskich Przedsiębiorców, których partnerami biznesowymi są Brytyjczycy. Zasadniczym problemem “wyjścia” Wielkiej Brytanii jest zmiana obowiązków wynikających między innymi z rozporządzenia REACH (Rozp. (WE) nr 1907/2006), CLP (rozp. (WE) nr 1272/2008), BPR (rozp. (UE) nr 528/2012) oraz procedury procedury zgody po uprzednim Więcej…