Ładowanie wózków widłowych

Poniżej przybliżyliśmy zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z ładowania i magazynowania baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych wózków jezdniowych.

Dowiesz się z poniższego artykułu:

 • jakie zagrożenie występuje podczas ładowania jak i magazynowania baterii,
 • jaka jest różnica między stanowiskiem ładowania baterii akumulatorowych a pomieszczeniem,
 • czy możesz usytuować miejsce ładowania baterii w magazynie lub na hali produkcyjnej,
 • jakie wymagania przeciwpożarowe musi spełniać stanowisko ładowania baterii akumulatorowych,
 • jakie wymagania przeciwpożarowe musi spełniać pomieszczenie ładowania baterii akumulatorowych,
 • jak często dochodzi do pożarów lub wybuchów baterii,
 • dlatego dochodzi do tych zdarzeń,
 • jak zapobiegać pożarom i/lub wybuchom związanym z ładowaniem lub/i magazynowaniem akumulatorów/baterii.

Akumulatory trakcyjne kwasowo-ołowiowe

Jakie zagrożenie występuje podczas ładowania jak i magazynowania baterii?

Podczas ładowania wózków widłowych z akumulatorem trakcyjnym kwasowo-ołowiowym w wyniku elektrolizy wody przez prąd przeładowania wydziela się wodór i tlen.

Z tego powodu należy wyszczególnić następujące zagrożenia:

 • zagrożenie pożarem przez wydzielające się ciepło: podczas ładowania akumulatora generowane jest ciepło w wyniku reakcji egzotermicznej. Zbyt duża ilość ciepła może prowadzić do pożaru,
 • zagrożenie wydzielającym się wodorem o właściwościach wybuchowych: wodór jest lżejszy od powietrza i unosi się do góry. Dlatego podczas ładowania zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację. Jeżeli wskutek emisji do otaczającej atmosfery stężenie wodoru w powietrzu przekroczy 4%, powstaje mieszanina wybuchowa.

Stanowisko ładowania baterii a pomieszczenia do przechowywania i/ lub ładowania baterii akumulatorowych wózków jezdniowych

Czym jest stanowisko ładowania baterii akumulatorowych wózków jezdniowych?

Stanowisko stanowi wydzieloną część pomieszczenia magazynowego/produkcyjnego, która jest oznakowana i przystosowana pod ładowanie baterii.

Czym jest pomieszczenie do przechowywania i/lub ładowania baterii akumulatorowych wózków jezdniowych?

Pomieszczenie stanowi wiele stanowisk ładowania baterii akumulatorowych wózków jezdniowych i jest przeznaczona tylko i wyłącznie do tego celu. Pomieszczenie takie powinno być odpowiednio dostosowane do występującego zagrożenia np. między innymi w detekcję wodoru czy wentylację wyciągową miejscową.

Czy można wyznaczyć miejsce ładowania baterii w magazynie lub na hali produkcyjnej?

Nie ma obecnie żadnego bezpośredniego zakazu aby takie stanowisko umieścić w magazynie lub na hali produkcyjnej poza innymi pośrednimi zakazami i wytycznymi. Mimo wszystko musimy pamiętać, że pomieszczenia nie są z przysłowiowej gumy i w niektórych przypadkach chociażby 2 stanowiska mogą być dużym zagrożeniem i wymagać odrębnego pomieszczenia.

Wybierając odpowiednie miejsce na stanowisko ładowania baterii lub weryfikując wybrane miejsce musimy określić:

 • czy w pomieszczeniu, w którym chcemy zorganizować stanowisko ładowania baterii jest odpowiednia przestrzeń zapewniająca bezpieczne warunki ewakuacji oraz dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • czy stanowisko znajduje się w bezpiecznej odległości od: dróg transportu, źródeł zapłonu,
 • czy jest możliwe zapewnienie wentylacji i detekcji wodoru,
 • czy w pomieszczeniu znajduje się strefa zagrożenia wybuchem,
 • czy stanowisko nie spowoduje utrudnienia w prowadzeniu akcji gaśniczej,
 • czy w otoczeniu nie wstępują stanowiska pracy stwarzające zagrożenie pożarem,
 • czy pomieszczenie i jego konstrukcja jest łatwopalna.

Wymagania przeciwpożarowe dla stanowisk ładowania baterii akumulatorowych

 1. Stanowisko powinno być wyraźnie wyznaczone i oznakowanie znakiem informacyjnym „miejsce ładowania wózków”, „zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu”,
 2. Stanowisko powinno być wyposażone w wentylację miejscową wyciągową Ex z nawiewem zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62485-3 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ich  instalowania. Część 3: Akumulatory trakcyjne.
 3. Stanowiska powinny być wyposażone w system detekcji wodoru z systemem alarmowania,
 4. W obszarze min. 0,5 m od baterii należy zapewnić strefę bezpieczną – eliminując wszelkie możliwe źródła zapłonu w tym zapewnienie właściwości iskrobezpiecznych urządzeń elektrycznych w otoczeniu,
 5. W pomieszczeniu, w którym znajduje się stanowisko ładowania wózków widłowych zakazuje się prowadzenia prac z użyciem otwartego ognia w tym zgrzewanie a także spawanie lub cięcie przy pomocy elektronarzędzi. Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadza się po uprzednim ich zabezpieczeniu i uzyskaniu pozwolenia,
 6. W pomieszczeniu, w którym znajduje się stanowisko ładowania wózków widłowych zakazuje się przechowywania gazów, cieczy i ciał stałych łatwopalnych jeśli nie została sporządzona odpowiednia ocena ryzyka wraz dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem a także ocena ryzyka wybuchu,
 7. Jeśli stanowisko ładowania znajduje się w pobliżu 1m od dróg transportowych stanowisko należy zabezpieczyć za pomocą konstrukcji stalowej z oznakowaniem żółto-czarnym,
 8. Osoby zajmujące się ładowaniem wózków widłowych powinny zostać przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa, w ramach instruktażu stanowiskowego, przed dopuszczeniem do wykonywania czynności związanych z ładowaniem akumulatorów,
 9. Stanowisko powinno być umieszczone z dala od dróg ewakuacyjnych,
 10. Przy stanowisku w maks. Odległości 5 m i min. 1 m należy zapewnić gaśnicę proszkową ABC min. 6 kg.

Wymagania przeciwpożarowe dla pomieszczeń ładowania baterii akumulatorowych

 1. Pomieszczenie powinno być wyraźnie wyznaczone i oznakowanie znakiem informacyjnym „miejsce ładowania wózków”, „zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu”,
 2. Pomieszczenie powinno posiadać albo odpowiednią wentylację zapewniającą bezpieczne warunki albo stanowiska ładowania powinny być wyposażone w wentylację miejscową stanowisk wyciągową Ex z nawiewem zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62485-3 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ich  instalowania. Część 3: Akumulatory trakcyjne.
 3. Pomieszczenie lub stanowiska powinny być wyposażone w system detekcji wodoru z systemem alarmowania,
 4. W obszarze min. 0,5 m od baterii należy zapewnić strefę bezpieczną – eliminując wszelkie możliwe źródła zapłonu w tym zapewnienie właściwości iskrobezpiecznych urządzeń elektrycznych w otoczeniu,
 5. Zakazuje się prowadzenia prac z użyciem otwartego ognia w tym zgrzewanie a także spawanie lub cięcie przy pomocy elektronarzędzi. Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadza się po uprzednim ich zabezpieczeniu i uzyskaniu pozwolenia,
 6. Zakazuje się przechowywania gazów, cieczy i ciał stałych łatwopalnych w pomieszczeniu magazynowania/ładowania baterii akumulatorowych,
 7. Należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji z pomieszczenia
 8. Drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia,
 9. Osoby zajmujące się ładowaniem wózków widłowych powinny zostać przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa, w ramach instruktażu stanowiskowego, przed dopuszczeniem do wykonywania czynności związanych z ładowaniem akumulatorów,
 10. Stanowiska ładowania powinny być umieszczone z dala od wyjść ewakuacyjnych jeśli pomieszczenie posiada osobne wyjście ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej,
 11. Regały magazynowe dla baterii akumulatorowych powinny nie zagradzać przejścia ewakuacyjnego lub uniemożliwiać bezpieczne wyjście z pomieszczenia,
 12. W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią ilość środka gaśniczego,
 13. Ściany i podłoga pomieszczenia wykonana z materiału kwasoodpornego.
 14. W pomieszczeniu należy zapewnić prysznic bezpieczeństwa ze stacją do przemywania oczu,
 15. Należy zapewnić wydzielenie pożarowe pomieszczenia,

Jeśli obiekt wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru należy rozważyć zastosowanie detektorów pożaru UV-IR ze względu na to, że wodór pali się bez widocznego płomienia.

Zapraszamy do obejrzenia “niewidzialnego” płomienia w poniższym wideo.

Jak często dochodzi do pożarów związanych z akumulatorami kwasowymi?

Do zdarzeń pożaru lub wybuchu dochodzi cały czas choć w obecnych czasach ze względu na coraz zwiększą dbałość o bezpieczeństwo pożarowe i bhp jest ich coraz mniej.

Dlaczego w ogóle do tych zdarzeń dochodzi?

Niestety przyczyny incydentalnych wybuchów i pożarów nie zawsze są badane a jeśli są to nie zawsze udaje się poznać winowajcę. Natomiast należy mieć na uwadze, że do większości zdarzeń wybuchu czy pożaru dochodzi w wyniku:

 • czynnika ludzkiego np. nieprzestrzeganie zasad bhp i ppoż., brak odpowiednich szkoleń itd.,
 • czynnika mechanicznego np. uszkodzenie akumulatora,
 • awarie urządzeń peryferyjnych.

JAK ZAPOBIEGAĆ POŻAROM I/LUB WYBUCHOM ZWIĄZANYMI Z ŁADOWANIEM LUB MAGAZYNOWANIEM AKUMULATORÓW / BATERII KWASOWYCH

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w obszarze stanowisk czy pomieszczeń ładowania akumulatorów / baterii należy:

 • ocenić zagrożenie wybuchem stanowiska i/lub pomieszczenia
 • zaprojektować i wyposażyć stanowisko i/lub pomieszczenie w odpowiednie rozwiązania i urządzenia
 • ocenić ryzyko wybuchu
 • sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • zapewnić odpowiednie szkolenia dla Pracowników
 • przeprowadzać okresowe kontrole
 • przed wprowadzeniem zmian w już istniejących stanowiskach czy pomieszczeniach należy przejść przez ww. punkty.