OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ZAWODOWYCH – PROFESJONALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów link.

Sprawdź poniżej kto i kiedy musi je przejść…

diizocyjaniany astma

Narażenie zawodowe na diizocyjaniany może prowadzić do różnych skutków zdrowotnych. Diizocyjaniany są używane głównie w przemyśle chemicznym do produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów i klejów, a także w produkcji pianek poliuretanowych. Oto kilka potencjalnych skutków narażenia zawodowego na diizocyjaniany:

 1. Podrażnienie skóry: narażenie na diizocyjaniany może powodować podrażnienie skóry, wysypki, świąd i stany zapalne skóry.
 2. Działanie drażniące na drogi oddechowe: wdychanie diizocyjanianów może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych, co objawia się kaszlem, dusznościami, bólem gardła i katarem.
 3. Reakcje alergiczne: niektórzy mogą być nadwrażliwi na diizocyjaniany i rozwijać alergiczne reakcje skórne lub reakcje alergiczne układowe, takie jak astma. W przypadku działania uczulającego warto pamiętać, że ustąpienie narażenia nie spowoduje ustąpienia skutku. Rozwinięcie reakcji alergicznej na diizocyjaniany pozostaje już do końca życia i jest przeciwskazaniem do dalszej pracy z zastosowaniem tych związków.
 4. Toksyczność: narażenie na diizocyjaniany może działać toksycznie w różnych drogach narażenia i/lub prowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, nerki czy płuca. Długotrwałe narażenie na te substancje może prowadzić do poważniejszych schorzeń i chorób.

Narażenie zawodowe na diizocyjaniany jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia.

KTO POWINIEN PRZEJŚĆ SZKOLENIE?

Wszyscy wykorzystujący diizocyjaniany zawodowo/profesjonalnie czy przemysłowo…

 • samozatrudnieni w jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) świadczący usługi profesjonalne,
 • zatrudnieni w jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), spółkach,
 • zatrudnieni w zakładach pracy.

Zapoznaj się z Q&A poniżej aby dowiedzieć się więcej.

Q&A

 1. Skąd mam wiedzieć, że obowiązek odbycia szkolenia mnie dotyczy?
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami na opakowaniach produktów podlegających ograniczeniu i tym samym szkoleniu na etykiecie opakowania umieszcza następujące oświadczenie w sposób wyraźnie oddzielony od reszty informacji na etykiecie: »Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.«.
 2. Jakie przykładowe produkty/zastosowania mogą wymagać wcześniejszego szkolenia przed zastosowaniem?
  Do przykładowych produktów należą: pianki poliuretanowe, izolacja PUR, izolacje PUR, ocieplenia pianą poliuretanową, powłoki, farby, posadzki, uszczelniacze, kleje, produkcja płyt warstwowych PUR, bloki PUR, bloki piany poliuretanowej, produkcja wyrobów z wykorzystaniem izolacji z piany poliuretanowej, malowanie natryskowe i wiele innych.
 3. Kto przeprowadza szkolenie?
  Szkolenie powinien prowadzić specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego. Ze względu na fakt, że w rozporządzeniu nie wskazano rodzaju szkolenia zawodowego nie można dokładnie sprecyzować jaki rodzaj szkoleń powinien posiadać specjalista. Jedynym europejskim ośrodkiem oferującym szkolenia doskonalące posiada organizacja ISOPA/ALIPA, które również posiadamy.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA DIIZOCYJANIANY

Poniżej przedstawiamy sylwetkę szkoleniowca HAZ-CON: Magdalena Hyla.

Kwalifikacje:
Safety Expert on Diisocyanates – ISOPA/ALIPA ważny do 2027 roku
– Inżynieria chemiczna i procesowa – studia inżynierskie,
– Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi – studia podyplomowe,
– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – studia podyplomowe,
– REJESTRACJA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W PROCEDURZE NARODOWEJ,
– Systemy gazów niebezpiecznych,
– Dyrektywa ATEX. Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych – podejście praktyczne
– Auditor wewnętrzny REACH

Doświadczenie 10-letnie:
– narażenie na czynniki chemiczne na stanowiskach pracy,
– zagrożenia chemiczne (analizy ALOHA), zagrożenia wybuchem/pożarem (OZW/DZPW),
– szkolenia,
– dobór urządzeń ochronnych na stanowiskach pracy oraz środków ochrony indywidualnej przy narażeniu na czynniki chemiczne,
– karty charakterystyki i oznakowanie produktów, zgłoszenia PCN,
– audyty REACH/BHP/PPOŻ.,
– symulacje sytuacji awaryjnych,
– klasyfikacja substancji i mieszanin,
– rejestracja substancji REACH.

Szkolenia diizocyjaninany

Szkolenie możesz odbyć online poprzez naszą platformę szkoleniową. Dla grup możemy przeprowadzić szkolenie stacjonarne w siedzibie Klienta lub przy pl. Solnym we Wrocławiu.

TERMIN SZKOLENIA Z DIIZOCYJANIANÓW SPRAWDŹ W NASZYM TERMINARZU

Lub skontaktuj się z nami:

mail: kontakt@haz-con.com

telefon, Magdalena Hyla: +48 790 250 090

Platforma szkoleniowa

Czy szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa przynoszą korzyści?

Tak, szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa przynoszą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstwa. Oto kilka głównych korzyści wynikających ze szkoleń dotyczących bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników: Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa mogą pomóc pracownikom w zrozumieniu potencjalnych zagrożeń związanych z ich pracą oraz w nauce odpowiednich środków ochrony osobistej i postępowania w przypadku wypadków lub sytuacji awaryjnych. Zwiększa to świadomość i umiejętności pracowników w zakresie bezpieczeństwa, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków i urazów w miejscu pracy.

Zgodność z przepisami i regulacjami: W wielu branżach istnieją przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Przeszkoleni pracownicy są bardziej świadomi tych przepisów i bardziej skłonni do ich przestrzegania. Szkolenia mogą również pomóc przedsiębiorstwu w spełnieniu wymogów prawnych i uniknięciu kar lub sankcji związanych z naruszeniem przepisów.

Zwiększenie efektywności i wydajności: Pracownicy, którzy są dobrze przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa, mają większą wiedzę i umiejętności do wykonywania swoich zadań w sposób bezpieczny i skuteczny. Mogą także lepiej radzić sobie z awariami, ograniczać przestoje w pracy i minimalizować straty. Szkolenia przyczyniają się do poprawy ogólnej wydajności i efektywności przedsiębiorstwa.

Kultura bezpieczeństwa: Szkolenia stanowią ważny element budowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracownicy, którzy są regularnie szkoleni z zakresu bezpieczeństwa, rozumieją, że bezpieczeństwo jest priorytetem i że mają odpowiedzialność za siebie i innych. To z kolei prowadzi do większego zaangażowania pracowników w sprawy bezpieczeństwa, wzajemnej troski i współpracy.

Wnioskując, szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa mają wiele korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla przedsiębiorstwa. Przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznej i zdrowej pracy, zgodności z przepisami, zwiększenia efektywności i wydajności oraz budowania kultury bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa powinny inwestować w szkolenia pracowników i regularnie aktualizować ich wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa.