Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

Jakie są skutki narażenia zawodowego na diizocyjaniany?

Narażenie zawodowe na diizocyjaniany może prowadzić do różnych skutków zdrowotnych. Diizocyjaniany są używane głównie w przemyśle chemicznym do produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów i klejów, a także w produkcji pianek poliuretanowych. Oto kilka potencjalnych skutków narażenia zawodowego na diizocyjaniany:

 1. Problemy skórne: Narażenie na diizocyjaniany może powodować podrażnienie skóry, wysypki, świąd i zapalenie skóry. Osoby pracujące z tymi substancjami powinny stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i odzież ochronną, aby zminimalizować kontakt z diizocyjanianami.
 2. Skutki drażniące na drogi oddechowe: Inhalacja diizocyjanianów może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych, co objawia się kaszlem, dusznościami, bólem gardła i katarze. Pracownicy narażeni na te substancje powinni pracować w dobrze wentylowanych obszarach lub stosować odpowiednie maski ochronne.
 3. Reakcje alergiczne: Niektórzy ludzie mogą być nadwrażliwi na diizocyjaniany i rozwijać alergiczne reakcje skórne lub reakcje alergiczne układowe, takie jak astma. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów alergii, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i unikać dalszego narażenia na te substancje.
 4. Toksyczność dla narządów wewnętrznych: Narażenie na diizocyjaniany może prowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, nerki czy płuca. Długotrwałe narażenie na te substancje może prowadzić do poważniejszych schorzeń i chorób, dlatego ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków bezpieczeństwa i zasad higieny pracy.

Narażenie zawodowe na diizocyjaniany jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. W przypadku podejrzenia narażenia lub obaw dotyczących skutków zdrowotnych, należy skonsultować się z odpowiednim specjalistą w dziedzinie BHP.

Ograniczenia w zakresie diizocyjanianów

Ograniczenia dotyczące diizocyjaninanów wynikają z przepisów i zapisów załącznika nr XVII do rozporządzenia REACH czyli rozp. (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Ograniczenie dotyczące diizocyjanianów opisane jest w zał. XVII w poz. 56 (MDI i izomery do powszechnej sprzedaży) ze względu na uczulenia na skórę i 74 (rozgałęzione związki diizocyjanianów) dla zastosowań profesjonalnych i przemysłowych ze względu na uczulenia na układ oddechowy.

Załącznik nr XVII do rozporządzenia REACH – szczegóły ograniczenia dotyczące diizocyjanianów

Poz. 56 Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI)
Nr CAS 26447-40-5
Nr WE 247-714-0
w tym następujące specyficzne izomery:
a) 4,4’-metylenodifenylo diizocyjanian
Nr CAS 101-68-8
Nr WE 202-966-0
b) 2,4’-metylenodifenylo diizocyjanian
Nr CAS 5873-54-1
Nr WE 227-534-9
c) 2,2’-metylenodifenylo diizocyjanian
Nr CAS 2536-05-2
Nr WE 219-799-4

 1. Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu
  27 grudnia 2010 r. jako składnik mieszanin w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo MDI, w celu powszechnej sprzedaży, chyba, że przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnują, aby opakowanie:
  a) zawierało rękawice ochronne zgodne z wymogami
  dyrektywy Rady 89/686/EWG (*);
  b) bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa
  wspólnotowego dotyczącego klasyfikacji, opakowania
  i oznakowania substancji i mieszanin, było
  opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym
  napisem o treści:
  „— Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany.
  — Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem.
  — Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387)”.
 2. W drodze odstępstwa pkt 1 lit. a) nie ma zastosowania
  do klejów termotopliwych.

(*) Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.

Poz. 74 O = C=N- R-N = C=O, w których R jest alifatycznym lub aromatycznym podstawnikiem węglowodorowym o nieokreślonej długości.

 1. Nie mogą one być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 sierpnia 2023 r., chyba że: a) stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub b)pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.
 2. Nie mogą być wprowadzane do obrotu jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 lutego 2022 r., chyba że: a) stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub b) dostawca zapewnia, aby odbiorca substancji lub mieszanin otrzymał informacje dotyczące wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. b), oraz umieszcza następujące oświadczenie na opakowaniu w sposób wyraźnie oddzielony od reszty informacji na etykiecie: »Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.«.
 3. Na potrzeby niniejszego wpisu »użytkownicy przemysłowi i profesjonalni« oznaczają jakiegokolwiek pracownika lub pracownika samozatrudnionego posługującego się diizocyjanianami w ich postaci własnej bądź jako składnika innych substancji lub w mieszaninach do celów zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, lub nadzorującego takie czynności.
 4. Szkolenia, o których mowa w pkt 1 lit. b) muszą obejmować instrukcję kontroli narażenia przez skórę i drogi oddechowe na diizocyjaniany w miejscu pracy bez uszczerbku dla jakichkolwiek krajowych dopuszczalnych wartości narażenia lub innych odpowiednich środków zarządzania ryzykiem na poziomie krajowym. Szkolenia te powinien prowadzić specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego. Przedmiotowe szkolenie musi obejmować co najmniej: a)elementy szkolenia wymienione w pkt 5 lit. a) dla wszystkich zastosowań przemysłowych i profesjonalnych; b) elementy szkolenia wymienione w pkt 5 lit. a) i b) odnośnie do następujących zastosowań: —postępowanie z mieszaninami w pojemnikach otwartych w temperaturze otoczenia (z uwzględnieniem tuneli piankowych), — natryskiwanie w wentylowanej kabinie, — nakładanie wałkiem, — nakładanie pędzlem, — nakładanie metodą zanurzania i polewania, —mechaniczna obróbka końcowa (np. cięcie) nie w pełni utwardzonych artykułów, które nie są już ciepłe, — sprzątanie i odpady, — wszelkie inne zastosowania o podobnym narażeniu przez skórę lub narażeniu przez drogi oddechowe; c) elementy szkolenia wymienione w pkt 5 lit. a), b) i c) odnośnie do następujących zastosowań: —postępowanie z nie w pełni utwardzonymi artykułami (np. niedawno utwardzanymi nadal ciepłymi), — zastosowania w odlewnictwie, — konserwacja i naprawy wymagające dostępu do urządzeń, — otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (> 45 °C), —natryskiwanie na powietrzu, przy ograniczonej wentylacji lub tylko z wentylacją naturalną (z uwzględnieniem dużych hal przemysłowych) lub natryskiwanie wysokoenergetyczne (np. pianki, elastomery), —oraz wszelkie inne zastosowania
 5. Elementy szkolenia: a) szkolenie ogólne, w tym szkolenie internetowe, w tematach: — chemia diizocyjanianów, — zagrożenia związane z toksycznością (z uwzględnieniem toksyczności ostrej), — narażenie na działanie diizocyjanianów, — dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, — sposób powstawania działania uczulającego, — zapach jako wskaźnik zagrożenia, — znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń, — lepkość, temperatura i masa cząsteczkowa diizocyjanianów, — higiena osobista, —wymagane środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w zakresie ich prawidłowego użytkowania i ich ograniczeń, — ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe, — ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji, — system ochrony skóry i dróg oddechowych, — wentylacja, — oczyszczanie, wycieki, konserwacja, — usuwanie pustych opakowań, — ochrona osób postronnych, — określenie krytycznych etapów obróbki produktu, — szczególne krajowe systemy kodów (w stosownych przypadkach), — bezpieczeństwo behawioralne, — świadectwo lub dokument potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia; b) szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, w tym szkolenie internetowe, w tematach: — dodatkowe aspekty bezpieczeństwa behawioralnego, — konserwacja; — zarządzanie zmianą, — ocena istniejących instrukcji w zakresie bezpieczeństwa, — ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji, — świadectwo lub dokument potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia; c)szkolenia na poziomie zaawansowanym, w tym szkolenia internetowe, w tematach: — wymagana dodatkowa certyfikacja niezbędna dla określonych zastosowań objętych zakresem szkolenia, — natryskiwanie poza kabiną, — otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (> 45 °C); — świadectwo lub dokument potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia.
 6. Szkolenie musi być zgodne z przepisami ustanowionymi przez państwo członkowskie, w którym prowadzą działalność użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni. Państwa członkowskie mogą wdrożyć lub w dalszym ciągu stosować swoje wymogi krajowe dotyczące stosowania substancji i mieszanin, o ile spełnione są minimalne wymogi określone w pkt 4 i 5.
 7. Dostawca, o którym mowa w pkt 2 lit. b) zapewnia, aby odbiorca otrzymał materiały szkoleniowe i przeszedł szkolenia zgodnie z pkt 4 i 5 w języku urzędowym (językach urzędowych) państwa członkowskiego (państw członkowskich), do którego (których) dostarczane są substancje lub mieszaniny. Szkolenia muszą uwzględniać specyfikę dostarczanych produktów, w tym skład, opakowanie i przeznaczenie.
 8. Pracodawca lub osoba samozatrudniona dokumentują zaliczenie szkoleń, o których mowa w pkt 4 i 5. Szkolenia powtarza się przynajmniej co pięć lat.
 9. W sprawozdaniach przedkładanych na podstawie art. 117 ust. 1 państwa członkowskie uwzględniają następujące informacje dotyczące: a)wszelkich ustanowionych wymogów w zakresie szkoleń i innych środków zarządzania ryzykiem związanych z zastosowaniami przemysłowymi i zawodowymi diizocyjanianów przewidzianych w prawie krajowym;b)liczby zgłoszonych i uznanych przypadków astmy zawodowej i zawodowych chorób układu oddechowego oraz zawodowych chorób skórnych związanych z diizocyjanianami; c)krajowych dopuszczalnych wartości narażenia dla diizocyjanianów, jeżeli występują; d) informacji na temat działań w zakresie egzekwowania przepisów związanych z przedmiotowym ograniczeniem.
 10. Niniejsze ograniczenie stosuje się, nie naruszając innych przepisów unijnych dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.”

Szkolenia diizocyjaninany

Szkolenie możesz odbyć online poprzez naszą platformę szkoleniową. Dla grup od 10 osób możemy przeprowadzić szkolenie w siedzibie Klienta lub przy pl. Solnym we Wrocławiu.

Kontakt z nami

Platforma szkoleniowa

Czy szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa przynoszą korzyści?

Tak, szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa przynoszą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstwa. Oto kilka głównych korzyści wynikających ze szkoleń dotyczących bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników: Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa mogą pomóc pracownikom w zrozumieniu potencjalnych zagrożeń związanych z ich pracą oraz w nauce odpowiednich środków ochrony osobistej i postępowania w przypadku wypadków lub sytuacji awaryjnych. Zwiększa to świadomość i umiejętności pracowników w zakresie bezpieczeństwa, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków i urazów w miejscu pracy.

Zgodność z przepisami i regulacjami: W wielu branżach istnieją przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Przeszkoleni pracownicy są bardziej świadomi tych przepisów i bardziej skłonni do ich przestrzegania. Szkolenia mogą również pomóc przedsiębiorstwu w spełnieniu wymogów prawnych i uniknięciu kar lub sankcji związanych z naruszeniem przepisów.

Zwiększenie efektywności i wydajności: Pracownicy, którzy są dobrze przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa, mają większą wiedzę i umiejętności do wykonywania swoich zadań w sposób bezpieczny i skuteczny. Mogą także lepiej radzić sobie z awariami, ograniczać przestoje w pracy i minimalizować straty. Szkolenia przyczyniają się do poprawy ogólnej wydajności i efektywności przedsiębiorstwa.

Kultura bezpieczeństwa: Szkolenia stanowią ważny element budowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracownicy, którzy są regularnie szkoleni z zakresu bezpieczeństwa, rozumieją, że bezpieczeństwo jest priorytetem i że mają odpowiedzialność za siebie i innych. To z kolei prowadzi do większego zaangażowania pracowników w sprawy bezpieczeństwa, wzajemnej troski i współpracy.

Wnioskując, szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa mają wiele korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla przedsiębiorstwa. Przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznej i zdrowej pracy, zgodności z przepisami, zwiększenia efektywności i wydajności oraz budowania kultury bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa powinny inwestować w szkolenia pracowników i regularnie aktualizować ich wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa.