Wykonujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zarówno od zera jak i aktualizujemy instrukcje istniejące, w których wymagane jest naniesienie zmian lub aktualizacja wynika z upłynięcia okresu 2 lat od ostatniego wydania. Obsługujemy Wrocław oraz okoliczne miasta.

Opracowanie IBP

W ramach usługi opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w cenie uwzględniamy koszty dojazdu do istniejących budynków.

Obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Za wdrożenie dokumentu odpowiedzialny jest właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe dla obiektów, które stanowią funkcję użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjną, magazynową lub inwentarską.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Wrocław, Poznań

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać sporządzona dla obiektów:

 • w których występuje strefa zagrożenia wybuchem,
 • kubatura brutto lub jego części stanowiącą odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem opisującym:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • wykorzystane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (jeżeli takie prace są przewidywane),
 • warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z dokumentem,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
 • plany obiektu.

Oferujemy opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z wymaganiami prawnymi postawionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Oferta cenowa jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od charakterystyki obiektu, profilu prowadzonej działalności czy rodzaju oraz ilości substancji palnych znajdujących się na terenie obiektu. Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego m. in. dla obiektów posiadających strefy zagrożenia wybuchem, obiektów magazynowych, produkcyjnych, szpitalnych, hotelów, serwisów samochodowych czy budynków biurowych.

Cena – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.