Wykonujemy serwis, konserwacje oraz przeglądy gaśnic

przegląd techniczny gaśnic

Obliczamy wymaganą ilość środka gaśniczego przypadającą na chronioną powierzchnię oraz dobieramy typ i ilość gaśnic nie tylko pod ustawowy obowiązek klienta a również pod jego wymagania (np. serwerownie). Zajmujemy się utylizacją gaśnic oraz szkoleniami dla pracowników z ich obsługi. Dzięki współpracy z różnymi dostawcami posiadamy cały zakres gaśnic w konkurencyjnych cenach, można u nas zamówić gaśnice z uchwytem oraz montażem. Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz sprzętowi najwyższej jakości nasze usługi zawsze są wykonywane na wysokim poziomie.  Kompleksowy i profesjonalny przegląd techniczny gaśnic w budynkach.

Przeglądy gaśnic wykonujemy również w niestandardowych godzinach. Możemy przyjechać zarówno po godzinie 16tej jak również w godzinach 18ta-22ga. Więcej znajdziesz tutaj.

Co ile trzeba przeprowadzać przegląd techniczny gaśnic?

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Nie mniej jednak trzeba pamiętać ze niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów gaśnic, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice gdzie na manometrze strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane. Przeglądowi oraz ewentualnej  konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczane przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań oraz gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (przecięty wąż, ogniska korozji).

Urządzenia przeciwpożarowe – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące , urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty zewnętrzne, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych (§ 2 ust. 1 pkt 9 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) .

przegląd techniczny gaśnic

Rodzaj gaśnic powinien być dopasowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Grupy pożarów przedstawiają się następująco

Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia art.: drewno, papier, węgiel, słoma, tworzywa sztuczne, tekstylia.
Pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się podczas pożaru, a następnie palących się tak jak ciecze palne art.: benzyna, tłuszcze, farby, oleje, smoła, rozcieńczalniki.
Pożary gazów palnych, art.: acetylen, butan, metan, propan, wodór, gaz ziemny i miejski.
Pożary metali, art.: aluminium, sód, potas, lit, magnez i ich związki.
Pożary tłuszczów i olejów jadalnych w urządzeniach kuchennych.
Tabela 1. Grupy pożarów na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Przegląd techniczny gaśnic: cena

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.