Wykonujemy badania wydajności i przegląd techniczny hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Posiadamy uprawnienia i sprzęt najwyższej jakości firmy BIATECH potwierdzony certyfikatem autoryzacyjnym. Nasz sprzęt jest pod stałym dozorem oraz konserwacją dzięki czemu mamy pewność ze pomiary wykonane podczas przeglądu są wiarygodne.  Przeprowadzając przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzamy m.in. stan oraz kompletność urządzeń i instrukcji obsługi, dokonujemy pomiaru ciśnienia hydrostatycznego oraz hydrodynamicznego, wyliczamy wydajność danego urządzenia z każdego przeglądu wykonujemy protokół z indywidualnym numerem hydrantu.

Zasięg: Wrocław, dolny śląsk i opolszczyzna.

Przeglądy hydrantów wykonujemy również w niestandardowych godzinach. Możemy przyjechać zarówno po godzinie 16tej jak również w godzinach 18ta-22ga. Więcej znajdziesz tutaj.

Co ile trzeba przeprowadzać przegląd hydrantów?

Urządzenia przeciwpożarowe takie jak hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Okresowy przegląd i konserwacja węży hydrantów odbywa się co 5 lat a węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa) zgodnie z normą PN–EN 671-3.

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Zgodnie z Normą PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym podaje zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych utrzymujących je w sprawności oraz wskazuje, że przeglądy i konserwacje muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normą PN–EN 671-3. W ramach usługi konserwator powinien: sprawdzić stanu techniczny i funkcjonowanie poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, itp.). Sprawdzić stan przewodów rurowych zasilających w wodę. Dokonać pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego. Pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Oznakować hydrant po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Jeśli hydrant znajduje się na terenie prywatnym wówczas obowiązek jego przeglądu spoczywa na Właścicielu / Zarządcy nieruchomości. W przypadku hydrantów poza terenem prywatnym obowiązek wykonywania corocznych przeglądów należy do operatora sieci, którym najczęściej jest miejska lub gminna odpowiedzialna za wodociągi i kanalizację.

Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6MPa. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być niższa:

  • 10dm3/s – podziemny/nadziemny DN80
  • 15dm3/s – nadziemny DN100
  • 20dm3/s – nadziemny DN 100 lub DN150 przy średnicy sieci nie mniejszej niż DN250
  • w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5dm3/s dla hydrantu nadziemnego DN80.

Nasza oferta

  • przeprowadzamy profesjonalny przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  • koordynujemy terminy kolejnych przeglądów
  • posiadamy uprawnienia i certyfikaty, niezbędne do wykonywania konserwacji i remontów wszystkich typów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  • do pomiarów używamy nowoczesnego i certyfikowanego sprzętu BIATECH
  • oferujemy bezpłatny dojazd do klienta
  •  sporządzamy protokół z przeglądu. W dokumencie znajdują się wyniki pomiarów (wydajność nominalna hydrantu oraz ciśnienie na zaworze) a także informacje odnośnie sprawności hydrantu lub ewentualne zalecenia, typ hydrantu, lokalizacja, data przeglądu i termin następnego badania wydajności/przeglądu. Każdy dokument zawiera pieczątkę oraz podpis osoby wykonującej przegląd.

Cena – przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.