Zapewniamy bhp przy

Posiadamy doświadczenie przy wdrażaniu i dostosowaniu Zakładów pod kątem bhp stosujących i magazynujących chemikalia

Oferujemy:

 • wsparcie podczas etapu projektowania,
 • wsparcie podczas modernizacji,
 • audyty poziomu bezpieczeństwa chemicznego,
 • wprowadzenie “od zera” prawidłowego zarządzania chemikaliami w Przedsiębiorstwie,
 • tworzenie procedur i instrukcji,
 • oznakowanie w tym etykiety produktów,
 • uregulowanie zobowiązań prawnych wynikających z rozporządzeń REACH, CLP, w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 • wprowadzenie procedur i zabezpieczeń przy pracy z cytostatykami,
 • szkolenia.

Specjalizujemy się w następujących rodzajach zagrożeń

 • substancje i mieszaniny uczulające, toksyczne, drażniące, żrące, działające toksycznie na narządy docelowe, stw. zagr. aspiracją,
 • czynniki biologiczne,
 • czynniki rakotwórcze, mutagenne
 • cytostatyki.

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila.