Q&A

CO TO JEST KARTA CHARAKTERYSTYKI? Q&A

Do czego służy karta charakterystyki? Karta charakterystyki jest zbiorem informacji o produkcie/substancji/mieszaninie i ma na celu zapewnienie użytkownikom informacji o zagrożeniach, środkach pierwszej pomocy, postępowaniu podczas awarii i pożaru, sposobów bezpiecznego postępowania, magazynowania i postępowania z odpadem, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej poprzez dane szczegółowe jak dane fizykochemiczne, toksykologiczne, ekotoksykologiczne Więcej…

Nowy format karty charakterystyki

W czerwcu rozporządzeniem komisji (UE) 2020/878 zmieniono obecnie obowiązujący format karty charakterystyki. Zmiany dotyczą nie tylko kwestii pojawienia się kodu UFI czyli zmiany w zawartości sekcji 1 karty charakterystyki ale w także w innych sekcjach. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Karty charakterystyki utworzone i/lub zaktualizowane w formie niezgodnej Więcej…