W czerwcu rozporządzeniem komisji (UE) 2020/878 zmieniono obecnie obowiązujący format karty charakterystyki.

Zmiany dotyczą nie tylko kwestii pojawienia się kodu UFI czyli zmiany w zawartości sekcji 1 karty charakterystyki ale w także w innych sekcjach. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Karty charakterystyki utworzone i/lub zaktualizowane w formie niezgodnej z wspomnianym rozporządzeniem można dostarczać do 31 grudnia 2022 roku. Co pojawiło się nowego w karcie charakterystyki? Oprócz wspomnianego wcześniej kodu UFI wprowadza się rozróżnienie nanopostaci substancji, substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego oraz dostosowanie do przepisów określonych w wyniku szóstego i siódmego przeglądu GHS.

Wprowadzono następujące zmiany:

  • w sekcji 1.1 podaje się kod UFI dla mieszanin (niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej),
  • w sekcji 2.3 podaje się informację czy substancja została wpisana do wykazu jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz czy substancja jest substancją o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W przypadku mieszaniny podaje się informacje dotyczące każdej substancji obecnej w mieszaninie w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % wag,
  • w sekcji 3.1 Należy wskazać specyficzne stężenie graniczne, współczynnik M i szacunkową toksyczność ostrą dla substancji wymienionych w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 lub ustalone zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia, jeżeli takie wartości są dostępne. Jeżeli substancja jest zarejestrowana i obejmuje nanopostać, podaje się charakterystykę cząsteczek, która określa nanopostać, jak opisano w załączniku VI. Jeżeli substancja nie jest zarejestrowana, ale karta charakterystyki obejmuje nanopostacie, których charakterystyka cząsteczek wpływa na bezpieczeństwo substancji, należy wskazać tę charakterystykę,
  • w sekcji 3.2 wymienia się również substancje występujące w stężeniu równym lub powyżej 0,1% wpisane do wykazu jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz czy substancja jest substancją o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Jeśli mieszanina nie stwarza zagrożenia należy wymienić również substancje zaklasyfikowane jako działające uczulająco na skórę kategorii 1 lub 1B, działające uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1 lub 1B, lub rakotwórcza kategorii 2 występujące w stężeniu równym lub powyżej 0,1%. W stężeniu równym lub powyżej 0,01 % wymienia się substancje zaklasyfikowane jako działające uczulająco na skórę kategorii 1A lub działające uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1A. W stężeniu równym lub powyżej 0,1 specyficznego stężenia granicznego wymienia się substancje zaklasyfikowane jako działające uczulająco na skórę lub działająca uczulająco na drogi oddechowe o specyficznym stężeniu granicznym. Także w stężeniu równym lub powyżej 0,1 % substancje zaklasyfikowane jako działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B lub 2 lub mająca wpływ na laktację, lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią. Jeżeli substancja stosowana w mieszaninie występuje jako nanopostać i jako taka jest zarejestrowana lub jest przedmiotem raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika, podaje się charakterystykę cząsteczek, która określa nanopostać. Jeżeli substancja stosowana w mieszaninie występuje jako nanopostać, ale nie jest zarejestrowana ani nie jest przedmiotem raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika, podaje się charakterystykę cząsteczek, która ma wpływ na bezpieczeństwo mieszaniny,
  • w sekcji 9.1 zamiast wyglądu podajemy osobno wyszczególniając stan skupienia i kolor, próg zapachu podajemy w pozycji zapach. Pojawia się nowa pozycja taka jak palność materiałów gdzie należy wskazać, czy substancja lub mieszanina jest zapalna, tj. może się zapalić lub zostać podpalona, nawet jeżeli nie jest zaklasyfikowana za względu na palność. Jeżeli jest to możliwe i właściwe, można wskazać dodatkowe informacje, takie jak: czy skutek zapłonu jest inny niż normalne spalanie (np. wybuch) i jaka jest zapalność w nietypowych warunkach. Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości przyjmuje nazwę “Dolna i górna granica wybuchowości”. Lepkość ma być lepkością kinematyczną i pojawia się nowa pozycja „Charakterystyka cząsteczek” i jeżeli substancja występuje jako nanopostać lub jeżeli dostarczana mieszanina zawiera nanopostać, to w tym punkcie należy wskazać wielkość cząstek (mediana ekwiwalentu średnicy, metoda obliczania średnicy (na podstawie liczby, powierzchni lub objętości) oraz zakres, w którym wartość mediany jest zróżnicowana),
  • w sekcji 11tej zmieniła się nazwa podsekcji 11.1 na Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 i pojawiła się nowa podsekcja 11.2 Informacje o innych zagrożeniach gdzie podaje się informacje o niepożądanych skutkach dla zdrowia spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego,
  • w sekcji 12tej pojawiła się nowa podsekcja 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego gdzie podaje się informacje o niepożądanych skutkach dla środowiska spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego,
  • w sekcji 14tej zmienia się nazwa podsekcji 14.1. na Numer UN lub numer identyfikacyjny ID i 14.7 na Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO.

Rozporządzenie znajduje się pod tym linkiem.

Jeśli potrzebujesz zmienić swoje karty na nowy format lub się do tego przygotowujesz możesz do nas napisać na adres kontakt@haz-con.com. Obecne karty zachowują ważność do 31 grudnia 2022 roku chyba, że zostaną zaktualizowane po 1. stycznia 2021 roku.