Obliczymy gęstość obciążenia ogniowego występującego na danej powierzchni. Wynik możesz otrzymać w formie protokołu z obliczeń lub kalkulatora excel, w którym możesz wpisywać aktualne stany. Kalkulator może być dodatkiem do protokołu i służy przede wszystkim symulacji maksymalnej ilości jaka może być zmagazynowana na danej powierzchni zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo pożarowe.

Gęstość obciążenia ogniowego jest to energia cieplna, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku przypadająca na jednostkę powierzchni danego obiektu, strefy pożarowej, lub składowiska. Jednostką miary gęstości obciążenia ogniowego jest MJ/m2. Dokumentem opisującym sposób obliczania gęstości obciążenia ogniowego jest Polska Norma PN-B-02852:2001 – Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

Informacja o gęstości obciążenia ogniowego daje informację o stanie bezpieczeństwa budynku. Obliczenia dają możliwość odpowiedzi na poniższe pytania…

Czy składowana ilość materiałów nie przekracza założonej w projekcie budowlanym obiektu gęstości obciążenia ogniowego?

Czy klasa odporności pożarowej budynku odpowiada maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej budynku?

Cena

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.