Ocena zagrożenia wybuchem to jeden z najważniejszych dokumentów

Ocena zagrożenia wybuchem w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Wrocław

Ocena zagrożenia wybuchem – kto powinien posiadać?

Ocenę zagrożenia wybuchem wykonuje się w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.

Mieszaniny wybuchowe mogą tworzyć z powietrzem zarówno gazy, ciecze łatwopalne jak i pyły.

Ocena zagrożenia wybuchem powinna zawierać:

 • obliczenia przyrostu ciśnienia jaki mógłby wytworzyć się w wyniku wybuchu w pomieszczeniach poddanych ocenie
 • wyznaczenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
 • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon,
 • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej w skład której wchodzą plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji.

Pomieszczenie zagrożone wybuchem

Pomieszczenie zagrożone wybuchem to takie, w którym w wyniku wybuchu przyrost ciśnienia w pomieszczeniu przekroczyłby 5 kPa.

Z czym wiąże się zakwalifikowanie pomieszczenia jako zagrożonego wybuchem?

Takie pomieszczenia powinny spełniać szczególne warunki techniczno-budowlane a urządzenia powinny spełniać wymagania dyrektywy ATEX, nie wspominając już o wyposażeniu personelu.

Strefa zagrożona wybuchem

strefa zagrożenia wybuchem

Klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dokonuje się zgodnie z Polskimi Normami.

Strefy zagrożenia wybuchem oznaczone jako 0, 1 lub 2 stosuje się palnych cieczy i gazów. Natomiast oznaczone jako 20, 21 lub 22 stosuje się do stref zagrożenia wybuchem pyłów i włókien. Definicja każdej z wymienionych stref znajduje się poniżej.

STREFA 0 – przestrzeń , w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.

STREFA 1 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

STREFA 2 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

STREFA 20 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy.

STREFA 21 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

STREFA 22 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Ocena zagrożenia wybuchem
Wrocław, Poznań i wiele innych miast

Oferujemy:

 • ocenę zagrożenia wybuchem,
 • dokument przygotowany przez zespół specjalistów,
 • możliwość opracowania przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (Biegły sądowy),
 • czytelne rysunki przedstawiające rodzaj i zasięg stref zagrożonych wybuchem,
 • wizje lokalne w cenie dokumentu,
 • bezpłatna konsultacja po przekazaniu dokumentu (możliwość spotkania z Zarządem),
 • pełne zaangażowanie w dany projekt.

Po wykonaniu oceny zagrożenia wybuchem, jeśli wskazano strefy zagrożenia wybuchem lub pomieszczenia zagrożone wybuchem należy wykonać ocenę ryzyka wybuchu i dokument zabezpieczenia przed wybuchem – więcej znajdziesz tutaj.

Cena

Cena dokumentu zależy od ilości pomieszczeń i ilości ocenianych miejsc.

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.

Oferujemy również zorganizowanie badania parametrów wybuchowości pyłów oraz substancji ciekłych i gazowych.

Podstawa prawna – ocena zagrożenia wybuchem

§ 37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Ocena zagrożenia wybuchem: FAQ

Ocena zagrożenia wybuchem (OZW) to dokument wymagany prawem, który obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
Aktualizacji oceny zagrożenia wybuchem (OZW) należy dokonać niezwłocznie, jeśli miejsce pracy, proces technologiczny, urządzenia w tym miejscu lub organizacja pracy uległy zmianom, które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka wybuchu.
Ocena zagrożenia wybuchem zachowuje ważność do czasu wprowadzenia zmian w ocenianych miejscach i procesach technologicznych. Jeśli wystąpią zmiany, które mogą wpłynąć na OZW, należy niezwłocznie dokonać ponownej oceny miejsca pracy i aktualizacji dokumentu.
Ocena zagrożenia wybuchem wymagana jest we wszystkich obiektach oraz terenach pobliskich, w obrębie których prowadzi się procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe lub przechowuje się tego rodzaju materiały (wewnątrz i na zewnątrz). W związku z tym OZW najczęściej opracowywana jest dla: zakładów produkcyjnych ogółem, lakierni, zakładów produkcji spożywczej, przemysłu paszowego, zakładu produkcji farmaceutycznych, przemysłu chemicznego, magazynów substancji łatwopalnych, produkcji perfum, składowisk gazów łatwopalnych, branży R&D w tym laboratorium, oczyszczalnia ścieków, rolnictwo, urządzenia i aparaty etc. OZW opracowywana jest przed udostępnieniem miejsca pracy pracownikom. Ocena zagrożenia wybuchem może zostać zweryfikowana przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną, a nawet przez ubezpieczyciela.
Ocena zagrożenia wybuchem nie jest niezbędna w miejscach, które nie spełniają warunków określonych w § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Są to zatem wszystkie miejsca pracy, w których nie wykorzystuje się oraz nie magazynuje materiałów mogących stworzyć mieszaniny wybuchowe.
Ocenę zagrożenia wybuchem zgodnie z § 37 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wykonują inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym w fazie projektowej, budowy itp. Zgodnie z tym pracodawcy bardzo często zlecają ocenę specjalistom, którzy dokonują szczegółowej oceny miejsc, stanowisk instalacji i urządzeń, wyznaczenia stref zagrożenia oraz efektywnych źródeł zapłonu.
W ocenie zagrożenia wybuchem powinny się znaleźć następujące elementy:
 • obliczenie przyrostu ciśnienia w wyniku wybuchu
 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
 • wskazanie oraz identyfikacja czynników mogących wywołać wybuch,
 • grafiki przedstawiające rodzaj stref zagrożenia oraz umiejscowienie materiałów, które mogą spowodować zapłon.
Dobrze przygotowana ocena zagrożenia wybuchem przynosi same korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy (użytkownikowi budynku). Dzięki takiej ocenie dowiesz się o prawidłowym przebiegu instalacji, zmniejszysz ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu, zapewnisz bezpieczeństwo pracownikom, a tym samym zmniejszysz wysokość składek ubezpieczeniowych.
W obu ustawach brak szczegółowej informacji dotyczącej powierzchni budynku, do którego należy wykonać ocenę zagrożenia wybuchem. Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) każdy obiekt oraz teren do niego przyległy, w którym występują materiały wybuchowe podlegają OZW. Dodatkowo, co określa ustawa, strefę zagrożenia wybuchem należy wyodrębnić, jeżeli występuje tam mieszanina wybuchowa o co najmniej 0,01 m3 objętości przestrzeni.
Ocena zagrożenia wybuchem to dokument, o którym możemy przeczytać w § 37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).