Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zostać sporządzony przez Pracodawcę przed udostępnieniem miejsca pracy na podstawie oceny ryzyka i oceny zagrożenia wybuchem

Przedsiębiorstwa są zobowiązane do przygotowania dokumentu zagrożenia wybuchem

Dokument DZPW (dokument zabezpieczenia przed wybuchem) powinien zawierać w szczególności:

 • opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu wskazanym jako podstawa prawna oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu,
 • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy,
 • oświadczenie pracodawcy, że: miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie, urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;
 • terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych,
 • określenie, dla wszystkich osób wykonujących prace na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
 • środków ochronnych,
 • zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
 • celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej

ocena ryzyka wybuchu

§ 4.4. (Dz. U. 2010 nr 138, poz. 931) Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

 1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
 2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
 3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
 4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.
 5. Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Nasza oferta

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - obowiązek BHP

Oferujemy:

 • dokument zabezpieczenia przed wybuchem zawierający ocenę ryzyka wybuchu,
 • dokument przygotowany przez zespół specjalistów,
 • możliwość opracowania przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (Biegły sądowy),
 • koordynację prac wprowadzenia środków zabezpieczających,
 • potwierdzenie kompetencji na życzenie (bierzemy udział w aktualnych szkoleniach, stale aktualizujemy swoją wiedzę),
 • wizje lokalne w cenie dokumentu,
 • bezpłatna konsultacja po przekazaniu dokumentu (możliwość spotkania z Zarządem),
 • pełne zaangażowanie w dany projekt.

Możemy również wskazać pomieszczenia zagrożone wybuchem i wyznaczyć zasięg strefy zagrożenia wybuchem – UWAGA! dokument Oceny zagrożenia wybuchem powinien zostać wykonany przez dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem – sprawdź tutaj.

Cena – dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Cena dokumentu zależy od ilości stref zagrożonych wybuchem.

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila.

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.

Podstawa prawna – dokument zabezpieczenia przed wybuchem i ocena ryzyka wybuchu

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138, poz. 931).