Najważniejszym dokumentem towarzyszącym produktom, substancjom i mieszaninom jest karta charakterystyki

Karta charakterystyki jest obowiązkiem wynikającym z art. 31 rozporządzenia REACH1. Jeśli dostarczasz substancje lub mieszaniny dalszym użytkownikom, musisz przekazać swoim klientom istotne informacje i wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem.

Karty charakterystyki zapewniają użytkownikom substancji chemicznych dostęp do niezbędnych informacji, pomagając im w ten sposób chronić zdrowie ludzkie i środowisko. Karta charakterystyki obejmuje:
• szczegółowe dane dostawcy;
• nazwę i wymagane dane dotyczące składu substancji chemicznej, w tym numer rejestracyjny REACH (jeżeli substancja została zarejestrowana) oraz informacje o
jej głównych funkcjach technicznych i przeznaczeniu;
• informacje na temat klasyfikacji zagrożeń i oznakowania oraz poziomy progowe narażenia w odniesieniu do zdrowia ludzkiego i środowiska;
• informacje dotyczące transportu i przechowywania, a także kontroli narażenia;
• środki ostrożności w zakresie pierwszej pomocy, ochrony pożarowej, bezpiecznego transportu; środki utylizacji i nagłe zdarzenia;
• podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne substancji lub mieszanin (np. rozpuszczalność w wodzie, prężność pary, biodegradowalność), w tym informacje na temat stabilności i reaktywności. szczegółowe informacje toksykologiczne i ekologiczne;
oraz
• istotne informacje prawne.

Karta charakterystyki zawiera też informację o tym, czy w ramach rejestracji
zgodnej z REACH została przygotowana ocena bezpieczeństwa chemicznego oraz czy substancja wymaga zezwolenia lub podlega ograniczeniom zgodnie z REACH.

Co dokładnie powinna zawierać karta charakterystyki określa rozporządzenie 2020/878: link.

Format karty charakterystyki

U nas standardowo otrzymujesz kartę w formacie pdf., wersja edytowalna udostępniana jest na życzenie za dodatkową opłatą.

W dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE  Rozporządzenie Komisji  (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

  • nowych wymogów dla nanopostaci substancji,
  • dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,
  • dostosowania do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP),
  • wymogów odnoszących się do substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,
  • obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego, współczynnika mnożenia i szacunku toksyczności ostrej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. Karty charakterystyki niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia można dostarczać do dnia 31 grudnia 2022 r.

Niezmiennie karta charakterystyki zawiera 16 sekcji.

Czas opracowania karty charakterystyki

Ekspresowe, na cito
Czas wykonania: 24 godziny.

Szybkie
Czas wykonania: 72 godziny.

Standardowy czas wykonania to 8-10 dni roboczych.

Cena karty charakterystyki

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila. Mamy również do zaoferowania różne pakiety:

Pakiet premium: po każdym kwartale jeśli obrót wyniesie X zł netto na następny kwartał ceny kart obniżają się o X% od ceny netto.

Pakiet srebrny: podpisanie umowy o współpracę z obniżeniem cen o 30% od standardowych cen netto z zobowiązaniem określonego minimalnego obrotu.

Pakiet złoty: no limit. Usługi REACH, CLP, biobójcze, monitoring substancji (zmiany klasyfikacji, ograniczenia, pozwolenia) i doradztwo bez limitu, gratis: szkolenie online z bezpiecznej pracy z chemikaliami!.

Potrzebujesz niesztampowy ale nadal czytelny design karty lub po prostu chcesz aby karta była w kolorach i z logo firmy?

Żaden problem – możemy zaproponować wiele ciekawych wersji.

1ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.