clp rozporządzenie

NOWE KLASY ZAGROŻENIA DO ROZPORZĄDZENIA CLP – czy będą? i jakie?

Rozporządzenie CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008) opiera się na Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska. Rozporządzenie CLP zastępuje starsze dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (67/548/EWG (DSD)) oraz Więcej…