Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące konkursu.

TERMIN NABORU: do 31 sierpnia 2020 r.

BENEFICJENCI: do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który jest Płatnikiem składek i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 4. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 5. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
  i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

W ostatnich latach pomogliśmy w zakupie szaf ognioodpornych na przechowywanie odczynników chemicznych, lodówek do przechowywania czynników biologicznych, sprzętu do asekuracji przy pracy na wysokości, wózków kelnerskich, wózków ciągnących, komór laminarnych, urządzeń do podnoszenia pacjentów, urządzeń do badania atmosfery przy pracach w studzienkach, środków ochrony indywidualnej i we wszystkich przypadkach uzyskaliśmy pozytywne decyzję że strony ZUS.

W jednym Projekcie może być realizowanych równocześnie wielu działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

MINIMALNA/ MAKSYMALNA KWOTA I INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę liczbę osób, za które dany płatnik składek odprowadza składki na ubezpieczenie wypadkowe (liczbę określa się dla podmiotu o określonym NIP), nie należy natomiast brać pod uwagę powiązań kapitałowych.

Rodzaj przedsiębiorstwaLiczba osób% budżetu projektu podlegający dofinansowaniuMaksymalna kwota dofinansowania działań doradczychMaksymalna kwota dofinansowania działań inwestycyjnychMaksymalna kwota dofinansowania działań doradczo-inwestycyjnych
Mikro1 – 990 %1000 PLN139000 PLN140000 PLN
Małe10 – 4980 %1000 PLN209000 PLN210000 PLN
Średnie50 – 24960 %1000 PLN339000 PLN340000 PLN
Duże250 i więcej20 %1000 PLN499000 PLN500000 PLN

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5 000,00 PLN. Dofinansowanie jest przyznawane do kwot brutto.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Planowany termin realizacji Projektu, określony we Wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Wnioskodawca powinien zaplanować go biorąc pod uwagę w szczególności czas potrzebny:

 • od zamówienia/zlecenia, dostawy/usługi;
 • na przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego po realizacji Projektu;
 • na przeprowadzenie pomiarów po realizacji Projektu (jeśli Projekt tego wymaga);
 • na zdobycie uprawnień na urządzenia (jeśli Projekt tego wymaga).

Termin ten może być zmieniony jedynie przez Eksperta w ramach oceny merytorycznej Wniosku lub na zasadach określonych w Umowie. 

UWAGI DODATKOWE:

Nie podlegają dofinansowaniu działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, ich serwisowaniem oraz szkoleniami. Jeśli takie działania pojawią się w ofertach, wówczas należy je wydzielić i wycenić.

W okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia podpisania Umowy, ZUS może bez uprzedzenia przeprowadzić wizytę monitorującą u Wnioskodawcy, w zakresie potwierdzenia danych zawartych we Wniosku ze stanem faktycznym. Wizytę monitorującą mogą przeprowadzić pracownicy ZUS lub Eksperci, na podstawie stosownego upoważnienia.

Dokumenty związane z projektem dostępne są pod adresem .

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać ofertę pod adresem mailowym kontakt@haz-con.com lub m.hyla@haz-con.com