clp rozporządzenie

NOWE KLASY ZAGROŻENIA DO ROZPORZĄDZENIA CLP – czy będą? i jakie?

Rozporządzenie CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008) opiera się na Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska. Rozporządzenie CLP zastępuje starsze dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (67/548/EWG (DSD)) oraz Więcej…

Co z REACHem po Brexit?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wiąże ze sobą wiele problemów dla europejskich Przedsiębiorców, których partnerami biznesowymi są Brytyjczycy. Zasadniczym problemem “wyjścia” Wielkiej Brytanii jest zmiana obowiązków wynikających między innymi z rozporządzenia REACH (Rozp. (WE) nr 1907/2006), CLP (rozp. (WE) nr 1272/2008), BPR (rozp. (UE) nr 528/2012) oraz procedury procedury zgody po uprzednim Więcej…