Komisja Europejska wraz z ECHA podpisała porozumienie w spawie europejskich poziomów narażenia – OEL (occupational exposure limit).
Oznacza to, że na podstawie posiadanych informacji o substancjach jak i dzięki powołanemu Komitetowi ds. Oceny Ryzyka (RAC) ECHA od 2020 roku będzie wydawała od 4 do 5 opinii dotyczących poziomów narażenia OEL. OEL to odpowiedniki polskich najwyższych dopuszczalnych stężeń na stanowisku pracy a inaczej dopuszczalne stężenia czynników chemicznych w powietrzu w strefie oddychania pracownika. Wartości te określane są jako średnia ważona czasem, w odniesieniu czasu trwania zmiany roboczej, 8 godzin (OEL — TWA, polski NDS). Dla niektórych substancji ustala się dopuszczalne stężenia chwilowe (OEL — STEL, NDSCh) o okresie odniesienia 15 minut.

Co może się zrodzić z takiej współpracy?

Myślę, że na pewno możemy się spodziewać bardzo niskich najwyższych dopuszczalnych stężeń na stanowisku pracy. Najgorszym scenariuszem to stężenia “zaporowe” prawie zerowe liczone jednostce ppm, których nie trudno nie przekroczyć.

Źródło: https://echa.europa.eu/pl/-/echa-to-provide-recommendations-for-occupational-exposure-limits


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *