Jakie wprowadzono zmiany?

Zarówno UFI jak i nowy format zgłoszenia to nowy obowiązek, który będzie wprowadzony na rynek etapami i dotyczy on tylko tych mieszanin, które stwarzają zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie (czyli nie dotyczy tych, które nie mają zagrożeń w ogóle lub stwarzają zagrożenie dla środowiska wodnego). Obowiązki nie mają zastosowania do:

 1. mieszanin na potrzeby badań naukowych i rozwojowych oraz do mieszanin na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji, jak określono w art. 3 pkt 22 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – tzw. REACH.
 2. mieszanin zaklasyfikowanych wyłącznie do jednego lub kilku z następujących zagrożeń: gazy pod ciśnieniem i materiały wybuchowe (materiały wybuchowe niestabilne i podklasy od 1.1 do 1.6).

Dotychczas nie wycofano obowiązku zgłaszania mieszanin do systemu ELDIOM więc zgłoszenia powinno się dokonać w obu narzędziach do odwołania. W przypadku innego z krajów Unii Europejskiej należy pamiętać o obowiązującym w tym kraju powiadomieniu.

UFI jest to niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej i jest 16-znakowym alfanumerycznym kodem, który będzie wymagany na etykiecie produktów zawierających mieszaninę niebezpiecznych substancji. Kod UFI wiąże się z nowym formatem zgłaszania mieszaniny przez portal Poison Centres, w którym to należy go podać. Kod może charakteryzować konkretną mieszaninę lub grupę mieszanin z konkretną mieszaniną lub grupą mieszanin. Ponadto zgłoszenie mieszaniny obejmuje nieco szerszy zakres niż wymagany polską ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.). UFI generuje się w generatorze pod adresem i jest bezpłatne. W przypadku zmiany składu mieszaniny należy wygenerować nowy numer. Nowy UFI nie jest wymagany dla mieszanin objętych grupowym przekazywaniem informacji i zawierających substancje zapachowe i aromaty, pod warunkiem że zmiana składu dotyczy jedynie tych substancji zapachowych i aromatów lub dodania nowych substancji zapachowych lub aromatów.

Obowiązek przypisania kodu UFI i nowego formatu zgłoszenia został wprowadzony rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Na etykiecie UFI musi być poprzedzony skrótem “UFI” oraz być widoczny, czytelny i naniesiony w sposób trwały. Jedynie w przypadku mieszanin mających zastosowanie przemysłowe, które nie są pakowane dopuszcza się wskazanie kodu jedynie w karcie charakterystyki. Jest to spowodowane tym, że w przemyśle poziom kultury BHP jest coraz wyższy przez co świadomość Pracowników jest duża a do zatruć dochodzi rzadko.

Całość zmian potrwa do 1ego stycznia 2025 roku, są to duże zmiany i będą wprowadzane etapami. Wszystko ma na celu skrócenie drogi uzyskiwania informacji o działaniu mieszaniny w momencie leczenia zatrucia. Równocześnie zmiana miała na celu umożliwienie importerom i dalszym użytkownikom działającym w różnych państwach członkowskich wykorzystywania tego samego przekazania informacji lub formatu przekazywanych informacji w różnych państwach członkowskich.

Warto wspomnieć, że nowy format zgłoszenia mieszanin oraz nadawania kodów UFI dotyczy tylko importerów i dalszych użytkowników mieszanin.

Przypominamy, że według definicji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin:

 • art. 2, pkt 16 „import” oznacza fizyczne wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty;
 • art. 2, pkt 17 „importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialną za import;
 • art. 2, pkt 19 „dalszy użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędącą producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej. Dystrybutor ani konsument nie są uważani za dalszych użytkowników. Reimporter podlegający wyłączeniu zgodnie z przepisem art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 uważany jest za dalszego użytkownika;
 • art. 2, pkt 20 dystrybutor” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, w tym osobę prowadzącą handel detaliczny, która wyłącznie magazynuje oraz wprowadza do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, udostępniając ją osobom trzecim.

Dla przykładu:

– gdy podmiot sprzedaje produkty, które są mieszaniną stwarzającą zagrożenie (na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie), które pochodzą od producenta mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej to jest dystrybutorem– nie ma obowiązku generowania kodu UFI i zgłaszania tej mieszaniny do Poison Centres ponieważ robi to producent a podmiotowi przekazuje kod UFI na etykiecie produktu,

– jeśli podmiot sprzedaje produkty, które są mieszaniną stwarzającą zagrożenie (na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie), a które pochodzą od producenta spoza Unii Europejskiej to jest importerem – należy wygenerować kod UFI i dokonać zgłoszenia do Poison Centres w odpowiednim terminie,

– jeśli podmiot miesza różne produkty (substancje lub mieszaniny) bez względu na to czy pochodzą one z terenu Unii czy nie to staje się dalszym użytkownikiem – wobec czego musi wygenerować kod UFI i dokonać zgłoszenia do Poison Centres w odpowiednim terminie.

Uwaga! Brexit! Jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii czyli 12tego kwietnia (data wstępna) kupując w Zjednoczonym Królestwie i sprzedając w Polsce jesteśmy importerami.

 • Pierwszy etap zmian zaczyna się od stycznia 2020 dla produktów przeznaczonych dla konsumentów,
 • Drugi etap zaczyna się 1ego stycznia 2021 roku i dotyczy mieszanin przeznaczonych do zastosowania profesjonalnego,
 • Trzeci etap zaczyna się 1ego stycznia 2024 roku i dotyczy mieszanin przeznaczonych do zastosowania przemysłowego.

Z dniem ww. terminów należy podawać na etykiecie mieszaniny kod UFI oraz należy dokonać wcześniej zgłoszenia przez portal Poison Centres. Zgłoszenia i nadania kodu można dokonać wcześniej przed wyznaczonymi datami.

Uwaga! jeśli mieszanina posiada wiele zastosowań czyli np. konsumenckie jak i profesjonalne to należy spełnić wymogi dla wszystkich kategorii zastosowania czyli w podanym przykładzie “deadline” to 1 stycznia 2020 r.

Zgłoszenia nowych mieszanin dokonuje się przed wprowadzeniem do obrotu oraz w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich), w którym(-ych) mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba że dane państwo(-a) członkowskie postanowi(-ą) inaczej. Jeżeli po otrzymaniu zgłoszenia wyznaczona jednostka wystąpi do podmiotu przekazującego dane z uzasadnionym żądaniem dodatkowych informacji lub wyjaśnień niezbędnych dla wyznaczonej jednostki do wykonania zadań, za które jest odpowiedzialna na mocy art. 45 rozp. CLP, podmiot przekazujący dane przekazuje niezbędne informacje lub wyjaśnienia bez zbędnej zwłoki.

Jakie dane należy podać w zgłoszeniu?

W zgłoszeniu należy podać takie informacje jak:

1. Identyfikacja mieszaniny i podmiotu przekazującego dane

 • Identyfikator produktu dla mieszaniny. Identyfikator produktu przekazuje się zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. a) rozporządzenia CLP czyli nazwę handlową lub nazwy handlowe mieszaniny, w tym, w stosownych przypadkach, znak towarowy, nazwę produktu i warianty nazwy zamieszczone na etykiecie, bez skrótów i umożliwiające jednoznaczną identyfikację mieszaniny. Ponadto w przekazywanych informacjach podaje się UFI.
 • Dane podmiotu przekazującego dane. Podaje się nazwę/imię i nazwisko, pełny adres, numer telefonu i adres e-mail podmiotu przekazującego dane. Informacje te są zgodne z danymi podanymi na etykiecie zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a). rozporządzenia CLP.
 • Numer telefonu i adres e-mail na potrzeby szybkiego dostępu do dodatkowych informacji o produkcie. W przypadku ograniczonego przekazywania informacji (mieszaniny wprowadzane do obrotu jedynie do zastosowania przemysłowego), podaje się numer telefonu i adres e-mail na potrzeby szybkiego dostępu do dodatkowych usług szczegółowych informacji o produkcie, pod którymi możliwy jest szybki dostęp wyznaczonych jednostek do dodatkowych szczegółowych informacji o produkcie w języku określonym w części A sekcja 3.3 w sytuacjach nadzwyczajnych. Numer telefonu musi być dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Identyfikacja zagrożeń i dodatkowe informacje

 • Klasyfikacja mieszaniny.
 • Elementy etykiety.
 • Informacje toksykologiczne. Przekazywane informacje obejmują informacje dotyczące skutków toksykologicznych mieszaniny lub jej składników, które są wymagane w sekcji 11 karty charakterystyki mieszaniny zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
 • Dodatkowe informacje. Przekazuje się następujące dodatkowe informacje:
  — rodzaj(-e) i wielkość(-i) opakowania wykorzystywanego do wprowadzania mieszaniny do obrotu do stosowania przez konsumentów lub do zastosowania profesjonalnego,
  — kolor(-y) i stan(-y) fizyczny(-e) mieszaniny w formie, w jakiej jest dostarczana,
  — pH, w stosownych przypadkach,
  — kategoryzację produktu,
  — zastosowanie (przez konsumentów, zawodowe, przemysłowe lub połączenie dowolnych spośród tych trzech).

3. Informacje dotyczące składników mieszaniny

Informacje uwzględniają nie tylko substancje, które zostały sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie i obecne w stężeniu 0,1% ale nawet w stężeniach niższych niż 0,1 %, chyba że podmiot przekazujący dane jest w stanie wykazać, że składniki te nie są istotne do celów związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i ze środkami profilaktycznymi.

Zaskakującym elementem zgłoszenia są również składniki mieszanin niezaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie, które są zidentyfikowane i obecne w stężeniu równym lub większym niż 1 %. Co może przysporzyć problemów importującym, którzy często borykają się z niepełnymi informacjami na temat mieszanin.

Czas na wprowadzenie zmian związanych z kodem UFI może się wydłużyć ponieważ zgodnie z częścią A i  sekcją 1.4 rozporządzenia 2017/542  jeśli już zgłosiliśmy mieszaninę (w Polsce przez system ELDIOM) i nie wystąpiły niżej wymienione zmiany to zgłoszenie mimo, że nie odpowiada wymaganiom zgłoszenia na nowych zasadach i nie nadano kodu UFI to zachowuje ważność do 31.12.2024 r.

Zmiany, które powodowałyby utworzenie kodu UFI i zgłoszenia musiałyby dotyczyć następujących sytuacji:

— gdy uległ zmianie identyfikator produktu mieszaniny,

— gdy uległa zmianie klasyfikacja mieszaniny ze względu na zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie fizyczne,

— gdy dostępne stały się nowe informacje toksykologiczne, które są wymagane w sekcji 11 karty charakterystyki, na temat niebezpiecznych właściwości mieszaniny lub jej składników,

— gdy nastąpiła zmiana składu mieszaniny.

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *